Provinciaal Samenwerken

LISTEL vzw biedt ondersteuning aan SEL/GDT Genk en SEL/GDT Hasselt. Daarenboven vertegenwoordigt LISTEL vzw de eerstelijnsgezondheidszorg vanuit het oogpunt van de multidisciplinaire samenwerking in provinciale projecten. Een overzicht van de projecten kan hieronder gevonden worden.

SPIL

SPIL staat voor Samenwerking Psychiatrische Initiatieven Limburg en is het provinciaal overlegplatform geestelijke gezondheid voor de provincie Limburg.
In de loop van 2019 fusioneert SPIL met de vier overige provinciale overlegplatforms tot één nieuwe Vlaamse organisatie. Het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid stimuleert samenwerking in de ggz en dit complementair aan de netwerken voor kinderen en jongeren, voor volwassenen en voor geïnterneerden. Daarnaast stimuleren wij de toepassing van de patiëntenrechten door de organisatie van de externe ombudsfunctie. Diverse projectwerkingen worden voorlopig gecontinueerd terwijl we verder uitklaren in welke mate deze ook een structurele plaats kunnen krijgen in onze toekomstvisie.

KERNOPDRACHTEN
1. Het Vlaams Overlegplatform GG ontwikkelt zich tot een resultaatgerichte organisatie met een eenvoudige structuur, efficiënte processen, sterk leiderschap en goed bestuur.
2. Het Vlaams Overlegplatform GG realiseert optimale afstemming en samenwerking op supra-regionaal niveau met netwerkcoördinatoren geestelijke gezondheid en andere professionelen met een gelijkaardige coördinerende opdracht binnen het ruimere welzijns- en gezondheidsveld.
3. Het Vlaams Overlegplatform realiseert vanuit de wet patiëntenrechten een, voor elke gebruiker van de GGZ, goed toegankelijke, externe ombudsfunctie die op onafhankelijke wijze en met respect voor meerzijdige partijdigheid georganiseerd wordt.
4. Het Vlaams Overlegplatform GG realiseert intersectorale samenwerking tussen actoren rond doelgroepen, leeftijdsgroepen en thema’s die de regionale of zorginhoudelijke focus van netwerken geestelijke gezondheid overstijgen.
5. Het Vlaams Overlegplatform GG versterkt de inzet van ervaringsdeskundigheid in de GGZ voor alle doelgroepen en leeftijdsgroepen in afwachting van een nieuwe structuur die deze opdracht vervult.
6. Het Vlaams Overlegplatform GG versterkt zorginnovatie door de ontwikkeling van projecten met de focus op samenwerking, overleg en netwerking, die streven naar een kwaliteitsvol leven voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun omgeving. 

LISTEL nam deel aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de vzw SPIL met als doel om de samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg te bevorderen. Voor de nieuwe Vlaamse vzw worden momenteel nieuwe bestuursorganen gevormd. Ook hierin is vertegenwoordiging voorzien vanuit de eerstelijnsgezondheidszorg.

LIGANT

LIGANT is het netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren in Limburg. Zowel de Vlaamse als de Federale overheid en hun sectoren hebben de opdracht om oog te hebben voor het brede perspectief van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen & jongeren. De vernieuwing inzake geestelijke gezondheid realiseert LIGANT aan de hand van de uitbouw van activiteitenprogramma's. Er gebeurt een geleidelijke implementatie van het beleid. Op dit ogenblik zijn volgende activiteitenprogramma's uitgewerkt:
Crisiszorg: In geval van een acuut beleefde crisissituatie kan LIGANT beroep doen op interventie, begeleiding en eventueel opname. Crisispunt -18, T: 089 / 70 03 70, 24/24 en 7/7 bereikbaar. GGZ-crisis kan gaan om suïcidaliteit, psychose, manie of ernstige gedragscrisis die verbonden is met een onderliggende kinder-psychiatrische problematiek.
Care: Mobiele assertieve hulpverlening - aanklampende zorg - is voor jongeren die zorg mijden, jongeren met een gemengde en complexe problematiek
Crosslink: Ligant staat voor verbindend werken, over de muren heen. We bundelen de krachten en expertise om een antwoord te zoeken op casusoverstijgende vragen. We gaan voor sterkere hulpverleners via inter- sectorale kruisbestuiving.

Platform LISTEL vzw - Expertisecentrum Dementie ‘Contact' (ECD)

Deze werkgroep is opgericht om elkaar op de hoogte te houden over elkaars werking en de coördinatie en de samenwerking onderling te verbeteren. Hieruit vloeiden volgende concrete samenwerkingsprojecten:

Meer informatie over dementie vind je op www.dementie.be 

Platform LISTEL vzw - Pallion - Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw

Deze werkgroep is opgericht om elkaar op de hoogte te houden over de werking van de respectievelijke diensten en de coördinatie en de samenwerking onderling te verbeteren. Meer informatie: www.pallion.be en www.npzl.be 

Dienst Ondersteuningsplan Limburg (DOP)

Wanneer u geconfronteerd wordt met een beperking, handicap of chronische ziekte bij uzelf of een van uw dierbaren komen veel vragen naar boven. Vragen die niet zomaar beantwoord kunnen worden, gewoon omdat er geen pasklare antwoorden zijn, want ondanks het grote aanbod aan zorg en ondersteuning blijft de vraag: wat past het beste bij u en uw netwerk, op dit moment en in uw specifieke situatie? Om hierop een antwoord te vinden, kan u sinds kort gratis een beroep doen op een Dienst Ondersteuningsplan (DOP).
Iedereen onder de leeftijd van 65 jaar met een (vermoeden van een) beperking die op dit moment nog geen gebruik maakt van een ambulante, (semi)residentiële zorgvorm gesubsidieerd door het VAPH, kan bij zo'n Dienst Ondersteuningsplan terecht. De begeleiding is gratis en vrijwillig, en duurt maximum 12 maanden. Wanneer na een kennismakingsgesprek duidelijk is dat DOP iets kan betekenen voor u, gaan ze van start.
U kan contact opnemen met de dienst via 011/35 34 10 of via info@doplimburg.be, www.doplimburg.be.

Euregionaal Referentiecentrum Niet-Aangeboren Hersenletsel (ERNAH)

Het Euregionaal project Niet-Aangeboren Hersenletsels (ERNAH) is een project dat zich focust op de problematiek van niet-aangeboren hersenletsels. Het omvat drie deelprojecten geformuleerd vanuit een diagnostisch (deelproject screeningsinstrument), een therapeutisch (deelproject zorgtraject) en een adviserend en sensibiliserend (deelproject onderwijs & onderzoek) oogpunt.
LISTEL neemt deel aan het Limburgs Platform NAH om de visie rond het toekomstig beleid mee vorm te geven. In 2015 maakte LISTEL deel uit van de werkgroep ‘zorgtraject NAH‘, die de kwaliteit van de transmurale en geïntegreerde zorg zo goed mogelijk wil maken zodat afstemming van zorg en zorgcontinuïteit gegarandeerd zijn.

Steunpunt Expertise Netwerken (SEN)

Mensen met een beperking hebben - ieder op hun eigen maat - ondersteuning nodig. Die krijgen ze niet alleen van hun familie en vrienden, maar ook van "professionelen" met zeer uiteenlopende expertise: huisartsen, verpleegkundigen, opvoeders, orthopedagogen, neurologen, psychologen, maatschappelijk werkers, leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, psychotherapeuten, thuisbegeleiders, begeleiders in voorzieningen, bejaardenhelpers, .... Het dagelijkse werk met mensen met een beperking stelt deze professionelen echter steeds weer voor nieuwe uitdagingen. De ondersteuningsvragen zijn vaak erg complex en een antwoord op maat is niet altijd eenvoudig. Collega's met ervaring kunnen dan een belangrijke bron van informatie, steun en inspiratie zijn. Daarom brengt SEN, Steunpunt Expertise Netwerken, professionelen samen. SEN wil de deskundigheid van professionelen en diensten bevorderen inzake preventie, diagnose, en (be)handeling met betrekking tot het functioneren van de personen met een handicap die behoren tot (één van) de volgende doelgroepen:

Ze leggen daarbij de focus op expertiseontwikkeling en - verspreiding.
SEN is actief in heel Vlaanderen met een provinciale inbedding. Voor meer informatie kan u in Limburg contact opnemen met de provinciaal coördinator Annelies Ven, 0476/65 45 23, annelies.ven@senvzw.be, www.kennisplein.be. www.samvzw.be

 

 


 

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update