Netwerken GGZ

In Limburg zijn er drie netwerken geestelijke gezondheidszorg:

Voor Noolim en Reling geven we toelichting hieronder. Voor LIGANT: klik hier

Voor de regio-indeling verwijzen we naar onderstaande bijlage.
Als artikel 107-projecten bouwen Noolim en Reling een zorgcircuit uit voor de doelgroep volwassenen (18j-65j) met psychische klachten en/of psychiatrische aandoeningen.

Artikel 107 van de ziekenhuiswet heeft gezorgd voor een grondige hervorming van de geestelijke gezondheidszorg. Het doel van de hervorming is de vermaatschappelijking van zorg die wordt gerealiseerd door het aantal ziekenhuisbedden te verminderen (120 bedden in Limburg) en in de plaats daarvan gemeenschapsgerichte zorg te creëren.

In artikel 107 wordt gesteld dat organisaties van de GGZ volgens de principes van netwerken en zorgcircuits moeten uitgebouwd worden. Artikel 107 is dus eigenlijk een middel waarbij de federale overheid de ontwikkeling van alternatieve zorgvormen die vertrekken vanuit een zorgcircuit en netwerkgedachte stimuleert. Daarbij wil de overheid dat mensen in hun thuisomgeving kunnen blijven en hun eigen sociale contacten kunnen behouden. De uitbouw van een laagdrempelige en gespecialiseerde eerstelijnshulp zal ervoor moeten zorgen dat de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker wordt.

Bijkomende info over het artikel 107 vindt u in ‘de Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en netwerken' op de website www.psy107.be
Om dit nieuwe model duurzaam te ontwikkelen, moeten een aantal minimale functies worden ingevuld.
De vijf sleutelfuncties zijn:
• Functie 1 :activiteiten inzake preventie en promotie van GGZ, vroegdetectie, screening en diagnosestelling.
• Functie 2: ambulante intensieve behandelingteams voor zowel acute als chronische, psychische problemen
• Functie 3: rehabliltiatieteams die werken rond herstel en sociale inclusie
• Functie 4: intensieve residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychische problemen wanneer een opname noodzakelijk is
• Functie 5: specifieke woonvormen waarin zorg kan worden aangeboden indien het thuismilieu of het thuisvervangend milieu hiertoe niet in staat is (wijziging regelgeving PVT en beschut wonen)
De voorbije jaren hebben beide netwerken veel aandacht besteed aan het uitwerken van functie 2: Deze functie heeft betrekking op de mobiele behandelteams in de thuisomgeving. Dat zijn enerzijds de teams die zich richten naar personen in een subacute of acute toestand: Reling Mobiel Crisisteam Noord en Reling Mobiel Crisisteam Zuid en Mobiel Crisisteam Noolim. Het betreft dus de oprichting van een mobiele dienst die in crisissituaties onmiddellijk en intensief kan optreden
Anderzijds zijn het de teams die zich richten naar personen met chronische psychiatrische problemen. Dit zijn voor Reling: Reling Mobiel Herstelteam Noord-Limburg, Reling Mobiel Herstelteam West, Reling Mobiel Herstelteam Herkenrode en Reling Mobiel Herstelteam Haspengouw. Voor Noolim zijn dit: Mobiel Team Maasland, Mobiel Team Kemp en Duin en Mobiel Team ZOlim . De intensiteit en de duur van een interventie door zo'n dienst zal worden aangepast voor patiënten met een chronische problematiek. Zo biedt deze mobiele dienst dus een alternatief voor een ziekenhuisopname.

Een andere nieuwe evolutie is de arbeidscoach. Zowel bij Reling als bij Noolim kan je hierop beroep doen. De arbeidscoach begeleidt cliënten intensief in een traject naar professionele re-integratie (trajectbegeleiding) en/of ondersteunt de cliënt in functie van werkbehoud (loopbaanbegeleiding). Hij richt zich tot cliënten met een psychische kwetsbaarheid en werkt aanvullend op bestaande diensten uit de sectoren GGZ en werk. De arbeidscoach is de persoon die vanuit zijn GGZ-expertise adviseert, begeleidt, ondersteunt en faciliteert.

Beide netwerken Noolim en Reling hebben ook als belangrijke doelstelling om het overleg en de samenwerking tussen zorgaanbieders op lokaal niveau te bevorderen en ondersteunen. Door de regionale overlegtafel te organiseren in respectievelijk drie en vier subregio's trachten de netwerken maximaal rekening te houden met de lokale situatie bij de concrete uitbouw van zijn zorgcircuit.

Meer informatie: www.noolim.net
Meer informatie: www.reling.be

RelingfolderAenB-Team.pdf
folderNoolim.pdf
aanvraagformulier vormingintervisie Noolim.doc
regio-indeling Noolim en Reling.pdf

Browser Update

U gebruikt een verouderde versie van Internet Explorer.

Om deze website optimaal te kunnen bekijken, is het belangrijk dat u overstapt naar een nieuwere versie:

» start update